CD   Nỗi Nhớ Chưa Xa 

nhạc L Mạnh Try - lời Vương Ngọc Long

ha m: Giang Đng, Quang Đạt
ca sĩ: Khắc Dũng, Thụy Long, Quang Minh,
Tấn Đạt, Hương Giang, Quỳnh Lan,
Vũ Vn, Hạnh Nguyn, Tố H

trnh by CD: Nguyễn Phng Duyn
  
      Nỗi Nhớ Chưa Xa
       Hương Tnh Thu
        Chiều Qua Bến Sng
         Hương Tnh Xun
          Ngấn Lệ Thời Gian
         
Tnh Mi Thiết Tha
          Tnh Yu Dng Hiến 

          Hương Tnh Đng
         Nỗi Niềm Ly Hương
        Đi Bờ Ly Biệt
       Hương Tnh Hạ
      Tiếng Mưa Đm
    
Tnh Vĩnh Cửu
  
Niềm Tin Ging Sinh