CD Hồng Đức Dấu Yêu


14 T́nh Khúc Lê Mạnh Trùy

thơ và lời: 
Kim Thành, Huế Nghĩa, Lê Hân,
Trương Đức Thủy, Lê Mạnh Trùy,
Vương Ngọc Long

tŕnh bày: Nguyễn Phùng Duyên

ḥa âm: Giang Đông & Quốc Dũng & Quang Đạt


phát hành nhân ngày 
Hội Ngộ 30 năm Phan Châu Trinh-Hồng Đức
29 tháng 5 năm 2005 tại CA
(gây quĩ từ thiện PCT 58-65)Một Thời Hồng Đức Dấu Yêu
(bài giới thiệu - Hàn Giang) 


* thực hiện: nhóm bạn Phan Châu Trinh và Hồng Đức

* địa chỉ liên lạc:
Mr Thieu Vo
 
14412 Pleasant   St  Garden Grove City   
CA 92843-5055
USA

* thieuvo43@yahoo.com


Trang Nhạc Lê Mạnh Trùy